توسط rad

جدول حداقل حقوق و دستمزد سال ۹۹

بازدیدها: 595پس از کش و قوص های فراوان در نشست تعیین حداقل دستمزد سال ۱۳۹۹ کارگران ،میزان افزایش دستمزد «کارگران حداقلی بگیر» و «سایر سطوح مزدی»تعیین تکلیف شد و ازابتدای تیر ماه سال ۱۳۹۹ به…